Salgs- og leveringsbetingelser for DataComfort ApS


1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner, eksklusiv moms og ab lager medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering med mindre andet er skriftligt aftalt. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som DataComfort ikke har anerkendt. Betaler køber senere end aftalt, er DataComfort berettiget til at oppebære morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter på hovedstolen.

4. Levering
Leveringstider er, medmindre andet er skriftligt aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor DataComfort er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

5. Bestillingsfejl
Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer. DataComfort forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 30 % af fakturaværdien, dog opkræves minimum kr. 500.

6. Produktinformationer
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for DataComfort.

7. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og DataComfort er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. Køber er pligtig til selv at læse licensbetingelser fra software producenterne.
DataComfort udfører ikke arbejde med ulovlige licenser.

8. Ejendoms- og ophavsret
Ejendomsretten forbliver hos DataComfort indtil den fulde købesum med evt. tillægsydelser og påløbne renter og omkostninger er betalt.
Køb af programmel eller dokumentation giver kun køber en ikke eksklusiv brugsret til selv at anvende programmellet og
dokumentationen.

9. Fejl og mangler
DataComfort hæfter kun for fejl/mangler, såfremt konsulentarbejde er udført til fast pris, med dertil hørende projektbeskrivelse.

Fejl i software hæfter DataComfort ikke for, idet der henvises til producentens licensbetingelser og ansvar.
Fejl i hardware hæfter DataComfort ikke for, idet der henvises til gældende garantibestemmelser for producenten af hardware.

Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give DataComfort skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget fejl/mangel og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden DataComforts skriftlige samtykke, fritages DataComfort for enhver forpligtelse.

DataComfort kan efter modtagelsen af en eventuel reklamationen, bede køber returnere den mangelfulde vare for købers regning og risiko i original emballage. DataComfort forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. DataComfort forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer DataComfort, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt tid.

10. Garanti.
Garanti på indkøbt vare fra DataComfort vil til en hver tid følge producentens gældende garantibestemmelser. Garantien dækker fra den dato det indkøbte produkt er modtaget af kunden.

11. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor DataComfort kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, eller det fakturerede timeforbrug for det pågældende klagepunkt. DataComforts erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og DataComfort hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. DataComfort er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Nyeste version af dette dokument kan hentes på www.datacomfort.dk

Der tages forbehold for ændringer.
©1-4-2006 DataComfort ApS

 

SUPPORT